Vul hieronder de code in die u gekregen heeft van Art4Light

Code is onjuist

Search
UK Winkelwagen Logo Art4Light

Algemene Leveringsvoorwaarden Art4Light 2015 (alle voorgaande voorwaarden vervallen)


1) Toepassing
1.1 Op aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van onze webshop zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Voorgaande of andere
      Algemene Voorwaarden zijn daardoor uitgesloten.
1.2 Tijdens het bestellen van een aanbieding accepteert u deze voorwaarden.
1.3 Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk en in overleg worden afgeweken waarbij de overige voorwaarden onverlet van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken van deze overeenkomst worden tevens nagestreefd door derden.

2) Aanbod en acceptatie

2.1 Alle prijzen van Art4Light zijn vrijblijvend. Art4Light behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen en/of foutief geprijsde aanbiedingen te
      corrigeren in prijs.
2.2 Foutief geprijsde artikelen kunnen door Art4Light als bestelling geweigerd worden. Koper krijgt na overleg de mogelijkheid het betaalde terug te vorderen.
2.3 Een overeenkomst met Art4Light komt tot stand na acceptatie van uw bestelling.
      Art4Light is gerechtigd bestellingen te weigeren of voorwaarden aan de levering te verbinden.
      Indien een bestelling wordt geweigerd meldt Art4Light dit binnen 10 werkdagen.
2.4 Offertes die middels onze internetsite werden aangevraagd en beantwoord kennen een geldigheidsduur van 48 uren. Nadien komen deze te vervallen.

3) Prijsstelling en betaling

3.1 Tenzij anders vermeld, zijn prijzen van producten en diensten in Euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
3.2 Betaling geschiedt netto zonder korting of compensatie.
3.3 Betaling kan geschieden op een van de wijzen zoals voorgesteld tijdens het bestelproces.
3.4 U heeft een afnameplicht binnen 7 dagen na 'binnen-melding' van de door u bestelde goederen.

4) Levering
4.1 De levertijd kan per product sterk variŽren. Overschrijding van de geprognosticeerde levertijd geeft geen recht op schadevergoeding en is geen reden
      tot ontbinden van de koopovereenkomst, tenzij deze overschrijding zo groot is dat deze redelijkerwijs niet kan worden geaccepteerd.
4.2 Levering geschiedt tot aan de voordeur waarbij verticaal transport -anders dan met een lift bedoeld voor personenvervoer en groot genoeg voor
      de levering- wordt uitgesloten.
4.3 Indien het transport door Art4Light als risicovol wordt ingeschat behoudt Art4Light zich het recht voor andere manieren van transport dan gebruikelijk
      voor te stellen. De kosten worden doorbelast aan koper.
4.4 Glas en andere breekbare onderdelen worden op uw risico verzonden. Wij raden u aan glas of ander breekbaar materiaal bij ons op te halen.

5) Reclames en aansprakelijkheid
5.1 U heeft de verplichting om tijdens het afleveren van het bestelde te onderzoeken of het pakket en de inhoud u in onbeschadigde toestand wordt
      aangeboden. Indien dit niet het geval is dient u de koerier hierop aan te spreken en hem/haar een aantekening te laten maken op de -tegenwoordig
      vaak digitale- afleverbon. Nadien dient u per ommegaande Art4Light te verwittigen van dit gebrek.
5.2 Art4Light heeft de keuze het beschadigde product te vervangen of het betaalde te retourneren. Koper heeft de plicht het product naar Art4Light te
      sturen waarbij Art4Light de verzendkosten vergoedt.
5.3 Binnen deze overeenkomst neemt u afstand van ‘de wet koop op afstand’, hetgeen inhoudt dat u artikelen niet mag retourneren.
      Verondersteld en overeengekomen is dat u het door u bestelde reeds in onze showroom -of elders- hebt bezichtigd.
5.4 Op geleverde producten wordt fabrieksgarantie gegeven overeenkomstig de voorwaarden van onze leverancier.
      Transportkosten zijn in geval van garantie voor de koper.

6) Eigendom

6.1 Eigendom van het geleverde gaat aan koper over na tekenen voor ontvangst, waarbij al het verschuldigde aan Art4Light wordt -of reeds is- voldaan.

7) Informatieoverdracht
7.1 Voor miscommunicatie tussen u en Art4Light ten gevolge van informatie die wordt verstuurd via internet -of ander communicatiemiddel- is Art4Light
      niet aansprakelijk, tenzij sprake is van grove schuld van Art4Light.

8) Overmacht
8.1 Art4Light heeft in geval van overmacht het recht om naar eigen inzicht de uitvoering van uw wens, dan wel de overeenkomst zonder tussenkomst
      van de rechterlijke macht te ontbinden.
8.2 Onder overmacht worden tekortkomingen verstaan die niet aan Art4Light kunnen worden toegerekend omdat zij niet te wijten zijn aan haar schuld.

9) Diversen
9.1 Wanneer Art4Light gedurende een bepaalde periode afwijkt van het gestelde in deze leveringsvoorwaarden kunnen er uit deze periode geen rechten
      worden ontleend.
9.2 Art4Light betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het beheer van haar website, doch als er onverhoopt toch onjuistheden staan in artikelvelden
      aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de gevolgen. Dit is eveneens van toepassing voor de links op de website die verwijzen naar websites van
      derden, daar wij geen invloed hebben op de informatie die via deze websites wordt verstrekt.
9.3 Door de website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.
      Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze voorwaarden, zijn de voorwaarden van onze producten
      en diensten doorslaggevend.
9.4 Gebruik van de website:
      De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Kleurstalen die op de
      pagina's worden getoond zijn indicatief, indien u de exacte kleur wilt zien dient u naar de showroom te komen.
      Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.
9.5 Ondanks het feit dat Art4Light zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de website en daarbij gebruik maakt van bronnen
      die betrouwbaar geacht worden, kan Art4Light niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
      Art4Light beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik
     vanuit of in andere landen.
9.6 Art4Light kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze website dat het gebruik van andere
     bezoekers stoort, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan
     aantasten, is niet toegestaan.

web


 x


Disclaimer;

Art4Light Disclaimer

Art4Light betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het beheer van haar website, doch als er onverhoopt toch onjuistheden staan in de artikelen en andere zaken, die op onze website worden vermeld, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de gevolgen.
Dit is eveneens van toepassing voor de links op deze website die verwijzen naar de websites van derden, daar wij geen invloed hebben op de informatie die via deze websites wordt verstrekt.

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden tussen

de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze voorwaarden, zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend.

Gebruik van deze website:
De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Ondanks het feit dat Art4Light zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Art4Light niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Art4Light beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen.

Art4Light kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze website dat (i) het gebruik van andere bezoekers stoort, (ii) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (iii) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Privacy;

Art4Light Privacy policy

Bij bezoek aan deze website kan Art4Light gegevens van u verwerken.

Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Art4Light uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens FinanciŽle Instellingen.

Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde Gedragscode, uw persoonsgegevens door Art4Light beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Dit "Privacy Statement" geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van "cookies" op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Sitemap